นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ เลขาธิการฯ เข้าแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.พิทยา จารุพูนพล ที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นิติกร
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยาการธรรมชาติและสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี “ การถอดบทเรียน EHIA ” และ “ ประชาชนจะร่วมมือกับ กอสส. ได้อย่างไร ”
จดหมายข่าว กอสส.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2557
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ เลขาธิการฯ เข้าแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยทางวิชาการ (PTA:Personal Technical Assistant) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 25,000 บาท