รายงานความเห็นประกอบโครงการเหมืองแร่สังกะสี
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดทั้งหมด
1. ปก / มติที่ประชุม เรื่อง การให้ความเห็นประกอบ
2. สารบัญ
3. บทที่ 1 บทนำ
4. บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
5. บทที่ 3 ความเห็นประกอบโครงการ
   - ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
   - ว่าที่ ร.ต.สุรพล ดวงแข
   - ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
   - ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
   - รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล
   - รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
   - ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี
   - พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
   - นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
   - นายกฤษฏา ให้วัฒนานุกูล
   - นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร
   - ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
   - นายศุภกิจ นันทะวรการ
6. ภาคผนวก
   - ภาคผนวก ก.
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   - ภาคผนวก ข.
สรุปประเด็นข้อสังเกตและการชี้แจงจากการประชุมรับฟังข้อมูลโครงการฯ
จากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
   - ภาคผนวก ค.
สรุปประเด็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชน
   - ภาคผนวก ง.
ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ศึกษาโครงการฯ และพื้นที่โดยรอบโครงการฯ
   - ภาคผนวก จ.
เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
   - ภาคผนวก จ - 1
เอกสารประกอบการประชุม เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการฯ
   - ภาคผนวก จ - 2
สรุปความคิดเห็น เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการฯ
   - ภาคผนวก จ - 3
หนังสือขอคัดค้านการประกอบกิจกรรมหรือโครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบสารแคดเมียม ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   - ภาคผนวก จ - 4 เอกสารเพิ่มเติม
ข้อมูลการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมระดับอันตราย
   - ภาคผนวก ฉ.
การรับฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ผ่านทางจดหมาย อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร และเว็บบอร์ด
   - ภาคผนวก ช.
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดทำความเห็นประกอบโครงการฯ