สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

      สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จับมือ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รุ่นที่ 2

      27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เปิดการฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(Environmental Health Impact Assessment) หรือ EHIA รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สชวท.)และองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(กอสส.) ให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำนวน 150 คน ฟังการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม โดยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ครอบคลุมผลกระทบอย่างรอบด้าน รอบคอบในทุกมิติ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

       ในการนี้ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี กรรมการ กอสส. ร่วมบรรยายหัวข้อ รัฐธรรมนูญกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา ตัวอย่างโครงการที่ กอสส. ได้ให้ความเห็นไปแล้ว
จำนวน 9 โครงการ

       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ราชบัณฑิตและผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการ กอสส.
ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ กอสส.
ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานและฟังการบรรยาย

      เอกสารประกอบการอบรม รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      เอกสารประกอบการอบรม รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      เอกสารประกอบการอบรม ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      เอกสารประกอบการอบรม ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      เอกสารประกอบการอบรม ดร.สิรินิมิตร บุญยืน

      เอกสารประกอบการอบรม ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดิ์ กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

................................................................